Wednesday, 12 May 2021

Gogireddy Vishnodayamma garu passed away on 11th May 21

 Gogireddy Vishnodayamma garu passed away on 11th May 21 (morning hours). 


House near main centre. 

Modukuru Village. 


Information sharing post only.

0 comments: